Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura

Zásady zpracování osobních údajů
společností GALERIE PICTURA, spol. s r.o.

Pro společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o. je ochrana osobních údajů jednou z priorit. Společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o. prohlašuje, že za účelem naplnění této priority dodržuje právní předpisy EU týkající se ochrany osobních údajů a zavazuje se k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o. se tak hlásí ke všem zásadám zpracování osobních údajů, a ubezpečuje, že osobní údaje všech subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, výlučně pro splnění účelu a v maximálně omezeném, minimálním množství.

Společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o. zároveň respektuje a chrání práva všech subjektů osobních údajů a prohlašuje, že zavedla veškerá dostupná opatření pro dosažení spolehlivé ochrany osobních údajů.


 • Základní ustanovení
  • Správcem osobních údajů je společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o., IČO: 264 92 261, se sídlem: Na Zderaze 270/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85636 (dále též „Správce“).
  • Pro společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o. je ochrana osobních údajů jednou z priorit. Společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o. prohlašuje, že za účelem naplnění této priority dodržuje právní předpisy EU a ČR týkající se ochrany osobních údajů, tj. především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „Nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále též „zákon o ochraně osobních údajů“).
  • Společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o. se tak hlásí ke všem zásadám zpracování osobních údajů a ubezpečuje, že osobní údaje všech subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, výlučně pro splnění účelu a v maximálně omezeném, minimálním množství.
  • Společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o. zároveň respektuje a chrání práva všech subjektů osobních údajů a prohlašuje, že zavedla veškerá dostupná opatření pro dosažení spolehlivé ochrany osobních údajů.
  • Osobním údajem se ve smyslu Nařízení GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tj. o subjektu osobních údajů.
 • Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • Správce zpracovává násl. osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, či jiného dokladu, který osvědčí jeho totožnost, např. pasu, jeho emailovou adresu, ID schránku a adresu trvalého či přechodného bydliště, resp. adresu, pod kterou se účastník dražby zdržuje, příp. název právnické osoby účastníka dražby a její sídlo, číslo bankovního účtu a daňové identifikační číslo.
 • Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
   • plnění smluvního vztahu mezi subjektem osobních údajů a Správcem,
   • souhlas subjektu osobních údajů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (pro osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zákazníka/subjektu osobních údajů),
   • účetní a daňové účely Správce,
   • personální a mzdová agenda,
   • oprávněný zájem Správce a
   • plnění dalších zákonných povinností Správce.
  • Účelem zpracování osobních údajů je:
   • výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem osobních údajů a Správcem,
   • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
   • plnění zákonných povinností.
 • Doba osobních uchovávání údajů
  • Správce uchovává osobní údaje:
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem osobních údajů a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.
 • Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)
  • Příjemci osobních údajů jsou osoby:
   • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   • podílející se na zajištění provozu služeb,
   • zajišťující marketingové služby.
  • Správce osobní údaje předává pouze subjektům, se kterými má uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako Správce. Všechny tyto subjekty jsou vázány povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim je Správce zpřístupnil. Jedná se o účetní, advokáty a dále poskytovatelé software, webových aplikací nebo poskytovatelé sociálních stí či jiných služeb (např.: ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943, sídlem: Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00). Podrobnosti o těchto zpracovatelích poskytuje Správce na vyžádání.
  • Osobní údaje může Správce mimo zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.
  • Správce, včetně jeho zaměstnanců, a zpracovatelé dle tohoto odstavce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů subjektů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • Práva subjektů osobních údajů
  • Subjekt osobních údajů při zpracování osobních údajů má mj. násl. práva:
   • právo na přístup k informacím o svých osobních údajích,
   • právo na opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů,
   • právo na přenositelnost svých osobních údajů,
   • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
   • právo na odvolání souhlasu se zpracováním svých osobních údajů,
   • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (což Správce nečiní) a
   • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů.
  • Obsah těchto práv vyplývá z Nařízení GDPR a zákona o ochraně osobních údajů. Subjekt osobních údajů může svá práva stran zpracování osobních údajů uplatnit prostřednictvím e-mailu: galerie@pictura.cz.
 • Opatření k zabezpečení osobních údajů
  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • Správce dále prohlašuje, že přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • Závěrečná ustanovení
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a jejich měny Správce zveřejňuje na svých internetových stránkách: https://www.pictura.cz/.
  • Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 01.03.2024.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace