Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura

Ochrana osobních údajů

Pro společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o. je ochrana osobních údajů jednou z priorit. Společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o. prohlašuje, že za účelem naplnění této priority dodržuje právní předpisy EU týkající se ochrany osobních údajů a zavazuje se k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o. se tak hlásí ke všem zásadám zpracování osobních údajů, a ubezpečuje, že osobní údaje všech subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, výlučně pro splnění účelu a v maximálně omezeném, minimálním množství.

Společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o. zároveň respektuje a chrání práva všech subjektů osobních údajů a prohlašuje, že zavedla veškerá dostupná opatření pro dosažení spolehlivé ochrany osobních údajů.

 • Úvodní ustanovení
  Uděluji tímto Správci obchodní společnosti GALERIE PICTURA, spol. s r.o., IČO: 26492261, se sídlem: Na Zderaze 270/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, dle nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 a současně dle zák. č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů, které Správci poskytl či poskytne (dále jen „Údaje“) (dále jen „Správce“),
 • Pro následující osobní údaje Subjektu údajů:
  Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, či jiného dokladu, který osvědčí jeho totožnost, např. pasu, jeho emailovou adresu, ID schránku a adresu trvalého či přechodného bydliště, resp. adresu, pod kterou se účastník dražby zdržuje, příp. název právnické osoby účastníka dražby a její sídlo, číslo bankovního účtu a daňové identifikační číslo. Současně dává souhlas k tomu, aby byla pořízena kopie jeho občanského průkazu nebo jiného dokladu osvědčující jeho totožnost. Účastník dražby potvrzuje, že poskytl své osobní údaje dobrovolně a prohlašuje, že se s poskytnutím svých osobních údajů souhlasí.
 • Poučení k udělenému Souhlasu:
  Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, má právo požádat o informaci o zpracování osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, korekci, výmaz či blokování osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám. Správce je povinen bez zbytečného odkladu sdělit Subjektu údajů informace o účelu zpracování osobních údajích, osobách, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze zpracování osobních údajů. Má dále právo vyzvat správce k odstranění protiprávního stavu, domnívá-li se, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu se zákonem, má rovněž právo obrátit se na dozorový orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů).
 • Prohlášení Správce
  Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a Správce s osobními údaji nakládá způsoby určenými zákonem a vnitřní směrnicí Správce. Tyto osobní údaje budou uchovávány pouze po příslušnou dobu uchování údajů vyžadovanou právními předpisy, včetně zejména daňovými nebo daňovou legislativou.
 • Subjekt údajů potvrzuje, že poskytnutí jeho údajů je dobrovolné a prohlašuje, že s poskytnutím osobních údajů s o u h l a s í.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace