Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděná společnou (samostatnou) dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění

 • Dražebník, obchodní společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o., se sídlem Na Zderaze 270/6, 120 00 Praha 2, IČ 26492261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85636, tímto oznamuje, že se dne 05.06. 2024 v 18:00 hodin, v Braunově Domě, Karlovo náměstí 24, Praha 1, (bude upřesněno na www.pictura.cz) bude na žádost vlastníků dražených předmětů konat veřejná dobrovolná dražba společná (samostatná dražba).
 • Dražební předměty jsou označeny a popsány, včetně odhadnuté nebo zjištěné ceny, nejnižšího podání (vyvolávací ceny) a minimálního příhozu v dražebním katalogu, který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky. Je-li předmětem dražby kulturní památka, je v katalogu na tuto skutečnost upozorněno.
 • Údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce a v dražebním katalogu, zejména jeho popis, pravost, původ a autorství draženého předmětu, jeho stáří, jakost, včetně jeho provedení a včetně dalších vlastností předmětu dražby, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací získaných Dražebníkem. Dražebník je oprávněn si dle potřeby vyžádat odbornou konzultaci či jiný odborný či právní názor.
 • Dražebník neručí za úplnost a správnost získaných informací a nenese právní a ani jinou odpovědnost za svůj názor.
 • Dražebník nenese žádné záruky za předmět dražby.
 • Poškození předmětu dražby odpovídající běžnému opotřebení se v dražebním katalogu neuvádí.
 • Účastník dražby je oprávněn se s předmětem dražby, který chce vydražit, osobně seznámit, a to na předaukční výstavě.
 • Je osobním rozhodnutím účastníka dražby se dražby zúčastnit a předmět dražby vydražit.
 • Předměty dražby budou draženy v pořadí uvedeném v dražebním katalogu.
 • Složení dražební jistoty se nevyžaduje.
 • Dražebník seznámí v průběhu dražby zájemce s pořadovým číslem draženého předmětu, jeho stručným popisem a nejnižším podáním /vyvolávací cenou/. Po tomto seznámení mohou zájemci /účastníci dražby/ činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud zájemci /účastníci dražby/ činí příhozy.

  Příhozy určuje licitátor zpravidla tímto způsobem:
  • 100,-Kč při okamžité dražební ceně méně než 5.000,-Kč
  • 500,-Kč při okamžité dražební ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč
  • 1.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč
  • 5.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč
  • 10.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč
  • 50.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč
  • 100.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 5.000.000,-Kč
  • 200.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 5.000.000,-Kč a více
  O pořadí příhozů rozhoduje licitátor. K vydražené ceně si dražebník účtuje odměnu ve výši 24% (včetně DPH).
 • O způsobu dražby v nepřítomnosti /jinou osobou či po telefonu/ je třeba se informovat v GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2.
 • Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi v hotovosti o nejbližší platební pauze. Cenu dosaženou vydražením lze uhradit vložením částky na účet dražebníka uvedený v bankovním spojení, bezhotovostním převodem, peněžní zásilkou doručenou do vlastních rukou dražebníka nebo jiným způsobem úhrady, který je třeba dopředu dohodnout. Cenu dosaženou vydražením v částce vyšší než 500.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne konání dražby.
 • Bankovní spojení dražebníka: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Na Příkopě 20, Praha 1 , č.účtu: 4228111004/2700. IBAN: CZ52 2700 0000 0042 2811 1004.
 • Předměty dražby je možno si prohlédnout 27.05. – 05.06.2024, 10-18 hod., v prostorách provozovny dražebníka GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2. Předměty jsou v provozovně vystaveny na volně přístupném místě a jsou označeny jako předměty dražby.
 • Vydražené předměty budou dražebníkem předány vydražiteli oproti předložení dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením v prostorách provozovny dražebníka Na Zderaze 270/6, Praha 2 v den aukce do 20 hod. nebo v pracovních dnech mezi 10 - 17 hod., nedohodnou-li se vydražitel a dražebník jinak.
 • Současně vydražitel podepíše a převezme protokol o provedené dražbě, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby, písemné potvrzení o předání předmětu dražby.
 • Vstup na tuto veřejnou dobrovolnou dražbu je bezplatný.
 • Kurz použitý k přepočtu cen do CZK/EUR je orientační.


V Praze dne 05.05. 2024
GALERIE PICTURA, spol. s r.o.


Tato dražební vyhláška platí také pro Samostatnou dražbu obrazů.

Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace