Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura

Dražební vyhláška

o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděná společnou dražbou  ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění

 

 • Dražebník, obchodní společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o., se sídlem Na Zderaze 270/6, 120 00 Praha 2, IČ 26492261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85636, tímto oznamuje, že se dne 02.10.2019 v 18:00 hodin,ve Velkopřevorském paláci, Lázeňská 2, Praha 1 – Malá Strana, bude na žádost vlastníků dražených předmětů konat veřejná dobrovolná dražba společná.
 • Dražební předměty jsou označeny a popsány, včetně jejich příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, stavu, odhadnuté nebo zjištěné ceny, nejnižšího podání (vyvolávací ceny) a minimálního příhozu v dražebním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí této dražební vyhlášky. Je-li předmětem dražby kulturní památka, je v katalogu na tuto skutečnost upozorněno.
 • Údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce, zejména pak popis stavu předmětu dražby, práva a závazky na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
 • Předměty dražby budou draženy v pořadí uvedeném v dražebním katalogu.
 • Složení dražební jistoty se nevyžaduje.
 • Dražebník seznámí v průběhu dražby zájemce s pořadovým číslem draženého předmětu, jeho stručným popisem a nejnižším podáním /vyvolávací cenou/. Po tomto seznámení mohou zájemci /vydražitelé/ činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud zájemci/vydražitelé/ činí příhozy.
  Příhozy určuje licitátor zpravidla tímto způsobem:
  • 100,-Kč při okamžité dražební ceně méně než 5.000,-Kč
  • 500,-Kč při okamžité dražební ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč
  • 1.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč
  • 5.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč
  • 10.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč
  • 50.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč
  • 100.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 5.000.000,-Kč
  • 200.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 5.000.000,-Kč a více

O pořadí příhozů rozhoduje licitátor. K vydražené ceně si dražebník účtuje odměnu ve výši 22% (včetně DPH)

 • O způsobu dražby v nepřítomnosti /jinou osobou či po telefonu/ je třeba se informovat v GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2.
 • Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi v hotovosti o nejbližší platební pauze. Cenu dosaženou vydražením lze uhradit vložením částky  na účet dražebníka uvedený v bankovním spojení, bezhotovostním převodem , peněžní zásilkou doručenou do vlastních rukou dražebníka nebo jiným způsobem úhrady, který je třeba dopředu dohodnout. Cenu dosaženou vydražením v částce vyšší než 500.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne konání dražby.
 • Bankovní spojení dražebníka: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Na Příkopě 20, Praha 1 , č.účtu : 4228111004/2700. IBAN: CZ52 2700 0000 0042 2811 1004.
 • Předměty dražby  je možno si prohlédnout  ve dnech 25.09. - 02.10. 2019, 10-18 hod., v prostorách provozovny dražebníka GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2 . Předměty jsou v provozovně vystaveny  na volně přístupném místě a jsou označeny jako předměty dražby.
 • Vydražené předměty budou dražebníkem předány vydražiteli oproti předložení dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením v prostorách provozovny dražebníka Na Zderaze 270/6, Praha 2 v den aukce do 20 hod. nebo v pracovních dnech mezi 10 - 17 hod., nedohodnou-li se vydražitel a dražebník jinak.
 • Současně vydražitel podepíše a převezme protokol o provedené dražbě, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby, písemné potvrzení o předání předmětu dražby.
 • Vstup na tuto veřejnou dobrovolnou dražbu je bezplatný.
 • Kurz použitý k přepočtu cen do CZK/EUR je orientační.V Praze dne 02.09.2019
GALERIE PICTURA, spol.s r.o.
 
 

 

 

SAMOSTATNÁ DRAŽBA OBRAZU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděné samostatnou dražbou obrazu , ve smyslu zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění

I.    Dražebník, obchodní společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o., se sídlem Na Zderaze 270/6, 120 00 Praha 2, IČ 26492261, zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85636, tímto oznamuje, že se dne 02.10. 2019  v 18: 00 hodin, ve Velkopřevorském paláci, Lázeňská 2, Praha 1 – Malá Strana, bude na žádost vlastníka draženého předmětu konat veřejná  dobrovolná  dražba samostatná.

II.   Dražební předmět je označen a popsán včetně jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a s ním spojených, stavu, odhadnuté nebo zjištěné ceny, nejnižšího podání (vyvolávací ceny) a minimálního příhozu v dražebním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí této dražební vyhlášky. Předmět dražby bude dražen v pořadí uvedeném v dražebním katalogu. Údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce, zejména pak popis stavu předmětu dražby, práva a závazky na předmětu dražby váznoucích, je uvedeno pouze podle dostupných informací

III.           Složení dražební jistoty se nevyžaduje.

IV. Dražebník seznámí v průběhu dražby zájemce s pořadovým číslem draženého předmětu, jeho stručným popisem a nejnižším podáním/vyvolávací cenou/. Po tomto seznámení mohou zájemci/vydražitelé/ činit příhozy viditelným zvednutím  dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud zájemci/vydražitelé/ činí příhozy.

Příhoz zpravidla činí 100.000,-Kč, od částky 5.000.000,-Kč pak zpravidla 200.000,-Kč.

O pořadí příhozů rozhoduje licitátor.

K vydražené ceně si dražebník účtuje odměnu ve výši 22% (včetně DPH)

V.   O způsobu dražby v nepřítomnosti /jinou osobou či po telefonu/ je třeba se informovat v GALERII PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2.

VI. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi v hotovosti o nejbližší platební pauze. Cenu dosaženou vydražením lze uhradit vložením částky na účet dražebníka uvedený v bankovním spojení, bezhotovostním převodem nebo jiným způsobem úhrady, který je třeba dopředu dohodnout. Cenu dosaženou vydražením v částce vyšší než 500.000,-Kč je vydražitel povinen uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne konání aukce. Bankovní spojení dražebníka: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Na Příkopě 20, Praha 1, č.účtu: 4228111004/2700. IBAN: CZ52 2700 0000 0042 2811 1004.

VII.Předmět dražby je možno si prohlédnout od 25.09.-02.10.2019, 10-18 hod. v prostorách provozovny dražebníka  GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2. Předmět je v provozovně vystaven na volně přístupném místě a je řádně označen jako předmět dražby.

VIII.Vydražené předměty budou dražebníkem předány vydražiteli oproti předložení dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením v prostorách provozovny dražebníka Na Zderaze 270/6, Praha 2 v den aukce do 20 hod. nebo v  pracovních dnech mezi 10 - 17 hod., nedohodnou-li se vydražitel a dražebník jinak. Současně vydražitel podepíše a převezme protokol o provedené dražbě,  písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby,  písemné potvrzení o předání předmětu dražby.

IX. Vstup na tuto veřejnou dobrovolnou dražbu je bezplatný.

X.   Kurz použitý k přepočtu cen do CZK/EUR  je orientační.

 V Praze dne 02.09. 2019                                                         GALERIE PICTURA, spol. s r.o.