Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Preisler Jan (1872 - 1918) Dvě dívky, ( po r. 1910)
Evidenční číslo: EC-7877
Technika a rozměr:
kombinovaná technika, karton
s.p.: 24,5 x 23 cm
Značeno:
na rubu razítko soukromé sbírky Jaroslava Mervarta
Popis:
Z odborného znaleckého posudku PhDr. Mgr. M. Zachaře: "... Rozmanité a přece slohově sevřené výtvarné dílo Jana Preislera představuje naprosto osobitou položku v dějepise českého moderního umění. Svým založením, úrovní i vlivem.
JAN P R E I S L E R ( 1872 – 1918) byl jedním z klíčových hybatelů raných dějin Spolku Mánes, v němž nazrávaly, klíčily, rozhojňovaly se i dozrávaly nejpodstatnější plody umění kolem roku 1900.
Pro Preislera představovala základní téma figura v krajině, s přesahy do vlastního dětství a mládí, do světa bájí a legend, do mytologie i do bezčasí na pomezí reality a snu. Vyjádření osudu člověka na světě, často v rovině symbolického příměru nebo až aranžmá. Tématu zpravidla předcházelo mnoho studií olejem, pastelem či uhlem, které variovaly začasté i starší předobrazy. Preisler tak činil v různých formátech, technikách i stupni dohotovení. Vznikaly tak celé vývojové řady, vzrušující pro nás svými nápady, odchylkami i výrazovým vyzněním. Poznání nových francouzských směrů, návštěva Paříže a seznámení se s díly Gaughuinovými a Cézannovými usměrnily rovněž kolorit i výraz nových Preislerových děl. Nejpádněji se to projevilo na obou velkých krajinách – Žluté a Zelené, kde fascinace cizokrajným živlem i formální výstavba obrazu daly vale občasnému ustrnutí v tísni pražských poměrů. Tehdy se krotké impresívní názvuky rázem proměnily v ryzí výraz na pomezí fauvismu a expresionismu, se snahou nalézt rovnováhu mezi skladbou obrazu a jeho dekorativní polohou. Hodnoty zde posuzovaného obrazu, který se váže k některým publikovaným v Matějčkově monografii, jsou naprosto zřejmé zejména co se týče moderně pojaté kompozice s lehce kubizujícím tvaroslovím. Rukopis je dosti volný, vedený v jakýchsi svazkových tazích evokujících přírodní vlákna nebo zářivé proudy. Hlasy vnitřních sil, v domácím prostředí silné hlavně ve verších Březinových a v díle Bílkově, zasahovaly i do tvorby jiných autorů a zde v synergii existence přírodních sil a postav v krajině je zřejmá jistá mimomalířská inspirace. Kompozičně jde o práci reflektující podněty z výstavy Nezávislých, kterou uspořádal Spolek Mánes roku 1910 a jejíž přípravy se Preisler osobně účastnil. Ostatně i Antonín Matějček vysoce cenil ony menší Preislerovy práce, nejednou před poněkud sošnými definitivami. Objev tohoto koloristicky typického Preislera potěší o to více, že je ve výborném technickém stavu bez pozdějších znehodnocení. Patřil do někdejší známé Mervartovy sbírky, vyznačující se orientací na aktuální soudobou tvorbu ( Špála, Lada, Sedláček, atd.)".
Prodejní cena: 158.600 Kč
Informace o autorovi:
Významný malíř přelomu 19. a 20. století, též významný pedagog (nástupce Fr. Ženíška na Akademii v Praze), člen i předseda spolku výtvarných umělců Mánes. Jako jeden z prvních vnesl do české malby prvky moderního francouzského umění.
Jan Preisler znamenal pro českou výtvarnou kulturu totéž, co Josef Suk pro českou hudbu. Fazety modernity se v jeho dílech spájely s hluboce zažitou tradicí starších forem, aby vykrystalizovaly posléze v díla zásadní výrazové síly. Zajímavé je, že právě Preisler býval i je představován veřejnosti zpravidla jako autor zásadních obrazů, velkých magistrálních kusů nebo tvůrce kreseb a návrhů k dílům monumentální povahy. Přitom po celý život maloval olejem i menší a drobné obrazy, a to nejen v letech studií, ale i dlouho po roce 1900. Předmětná krajinářská studie evokuje silně ovzduší hledání ve spolku Mánes, jehož byl Preisler významným členem. Zjednodušování obrazu jak v kompozici, tak koloritu je příznačné pro generaci Osmy, avšak takovéto obrazy tomu předcházely.